NEWS & PROMOTIONS
 

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางบริษัท อินเฮาส์ เด็นทัล อาร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Veneer A-Z ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวัตร ฤทธิ์ขจร มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมฟังบรรยาย รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ บริษัท อินเฮาส์ เด็นทัล อาร์ต จำกัด ได้นำไปบริจาดให้แก่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก ขาดการสนับสนุนจากทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ค่ะ
 
 

            
 
 

        
 
 

            


Document