แบบฟอร์มลงทะเบียน

    หมายเหตุ : เมื่อท่านลงทะเบียนพร้อมแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมางานสัมนาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

  • --

Document